عکسهای گروه کامپیوتر

۰۱ آبان ۱۳۸۹ ۳
عکس دسته جمعی۱
عکس دسته جمعی۲
اعضای گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز