ورودی ۹۲

۱۷ مهر ۱۳۹۲ ۲۳
۱ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۲ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۳ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۴ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۵ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۶ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۷ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۸ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۹ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۱۰ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۱۱ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۱۲ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۱۳ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۱۴ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۱۵ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۱۷ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۱۸ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۱۹ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۲۰ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۲۱ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۰۱  مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲
۲۲ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۲