اعضا هیات علمی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
نامنام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیگروه
جعفراحمدی شالیدکتری تخصصیریاضی کاربردیاستادیارآمار
داوداحمدیاندکتری تخصصیریاضی کاربردیاستادیارریاضی کاربردی
حسینامامعلی پوردکتری تخصصیریاضی محضاستادیارریاضی محض
صفرایراندوست پاکچیندکتری تخصصیریاضی کاربردیاستادیارریاضی کاربردی
حبیبایزدخواه شیشواندکتری تخصصیریاضی-سیستمهای کامپیوتریاستادیارعلوم کامپیوتر
رامینایمانی نبییدکتری تخصصیآماراستادیارآمار
کریمایوازدکتری تخصصیریاضی کاربردیاستادریاضی کاربردی
فریبابهرامیدکتری تخصصیریاضی کاربردیدانشیارریاضی کاربردی
افشینبهمرامدکتری تخصصیترکیبیات و نظریه گرافاستادیارریاضی محض
حسینبیورانیدکتری تخصصیآمار ریاضیاستادآمار