جوایز دانشجویان دانشکده علوم ریاضی


نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
نامنام خانوادگینوع افتخارسال
آرمانشیردلمدال برنز1396
سجادنصیرزادهمدال نقره1395
سید آیلارموسوی پورگوهریونمدال برنز1395
سجادنصیرزادهمدال نقره1394
سید آیلارموسوی پورگوهریونمدال برنز1394
شهابباباپور مسجدیمدال برنز1391
علیرضاصداقت دوستمدال برنز1385
محمدالوندمدال برنز1384