دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.
نامنام خانوادگیسمتتلفن
حسینجباری خامنهرئیس دانشکده2899
قدرتعبادیمعاون آموزشی2884
اصغررنجبریمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی2881
حمیدواعظیمدیر گروه محض2862
مهردادلکستانیمدیر گروه کاربردی2867
حسینبیورانیمدیر گروه آمار2886
شهریارلطفیمدیر گروه علوم کامپیوتر2231
مرتضیفغفوریرئیس کتابخانه دانشکده2880
میر داوداوجاقی حقریس امور اداری و مالی2854
امیددلیریرئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی2845