دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.
نامنام خانوادگیسمتتلفن
غلامحسینامراپورمسئول سایت و انباردار2855
میر داوداوجاقی حقریس امور اداری و مالی2854
حبیبهایزانکتابدار-بخش فارسی2859
حسینبیورانیمدیر گروه آمار2886
حسینجباری خامنهرئیس دانشکده2899
امیددلیریرئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی2845
اسدراستکار منافیحسابدار2853
اصغررنجبریمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی2881
شبنمسمندریانکارشناس آموزش2842
غلامرضاشریفیکارشناس گروه کامپیوتر و امین اموال2231