دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.
نامنام خانوادگیسمتتلفن
اسدراستکار منافیحسابدار2853
امیددلیریرئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی2845
حسینجباری خامنهرئیس دانشکده2899
مرتضیفغفوریرئیس کتابخانه دانشکده2880
میر داوداوجاقی حقریس امور اداری و مالی2854
حسینبیورانیمدیر گروه آمار2886
شهریارلطفیمدیر گروه علوم کامپیوتر2231
حمیدواعظیمدیر گروه محض2862
مهردادلکستانیمدیر گروه کاربردی2867
مهدیپور علیمسئول دفتر2869