دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.
نامنام خانوادگیسمتتلفن
شهریارلطفیمدیر گروه علوم کامپیوتر2231
غلامرضاشریفیکارشناس گروه کامپیوتر و امین اموال2231
فاطمهعدیمی عتیقکارشناس آموزش2841
شبنمسمندریانکارشناس آموزش2842
اکرملاله زاریکاردان آموزش2844
امیددلیریرئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی2845
اسدراستکار منافیحسابدار2853
جعفرپورمستقیمیکارپرداز2853
میر داوداوجاقی حقریس امور اداری و مالی2854
غلامحسینامراپورمسئول سایت و انباردار2855