مدیریت و معاونت ها

رئیس دانشکده علوم ریاضی

دکتر حسین جباری خامنه

شماره تماس:3392869

 

دکترجباری

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

دکتر اصغر رنجبری

شماره تماس:33392896

دکتر رنجبری

معاونت آموزشی دانشکده علوم ریاضی

دکتر حسین خیری

شماره تماس:33342869

مدیر گروه ریاضی محض

دکتر مرتضی فغفوری

شماره تماس:33392862

مدیر گروه ریاضی کاربردی

دکتر صداقت شهمراد

شماره تماس:33392867

مدیر گروه آمار

دکتر جعفر احمدی

شماره تماس:33392871

مدیر گروه علوم کامپیوتر

دکتر جعفر رزم آرا

شماره تماس:33392231