مدیریت و معاونت ها

رئیس دانشکده علوم ریاضی

دکتر حسین جباری خامنه

شماره تماس:3392869

 

دکترجباری

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

دکتر اصغر رنجبری

شماره تماس:

دکتر رنجبری

معاونت آموزشی دانشکده علوم ریاضی

دکتر قدرت عبادی

شماره تماس:

مدیر گروه ریاضی محض

دکتر حمید واعظی

شماره تماس:

مدیر گروه ریاضی کاربردی

دکتر صداقت شهمراد

شماره تماس:

مدیر گروه آمار

دکتر حسین بیورانی

شماره تماس:

???? ???? ???????

مدیر گروه علوم کامپیوتر

دکتر جعفر رزم آرا

شماره تماس: