طرح های در دست اقدام

???? ??????? ???? رئیس دانشکده علوم ریاضی
نام ونام خانوادگی: دکتر غلامرضا حجتی
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
???? ????? ????? معاونت آموزشی دانشکده علوم ریاضی
مدیر گروه ریاضی محض
مدیر گروه ریاضی کاربردی
???? ???? ??????? مدیر گروه آمار
مدیر گروه علوم کامپیوتر