ریاضیات و کاربردها

برای دریافت برنامه کلی رشته ریاضیات و کاربرها اینجا کلیک کنید.
دانشجویان ورودی جدید کارشناسی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز