لیست دروس کارشناسی

لیست دروس پایه  و تخصصی  شاخه ریاضی محض

کد

دروس تخصصی الزامی

  واحد  

کد پیشنیاز       

01

ریاضی عمومی 1

4

ندارد

02

ریاضی عمومی 2

4

01

03

ریاضی عمومی 3

4

02

04

مبانی ریاضیات

4

ندارد

05

معادلات دیفرانسیل

3

02

06

فیزیک پایه 1

4

ندارد

07

آز-فیزیک پایه 1

1

همزمان با 06

08

فیزیک پایه 2

4

06

09

آز-فیزیک پایه 2

1

همزمان با 08

10

آمار واحتمال 1

4

02

11

آمارو احتمال 2

4

10

12

مبانی کامپیوتر

4

ندارد

13

جبر1

4

04

14

جبرخطی

4

04

15

آنالیز ریاضی 1

4

02و04

16

آنالیز ریاضی 2

4

15

17

آنالیز عددی 1

4

12و14و15

 

جمع واحدها

61

 

 {PageBreak}

لیست دروس تخصصی الزامی شاخه ریاضی

کد

دروس تخصصی الزامی   

   واحد      

         کد  یشنیاز           

19

نظریه اعداد

4

04 

20

جبر 2

4

13

25

جبر3

4

20

26

آنالیز ریاضی 3

4

16

27

توابع مختلط

4

15

28

 توپولوژی  عمومی

4

15

29

هندسه دیفرانسیل  موضعی

4

14و15

30

هندسه دیفرانسل  سراسری ×

4

29

31

هندسه تصویری ×

4

13و14

32

هندسه هذلولی ×

4

13و27

33

توپولوژی جبری ×

4

13و28

34

توپولوژی دیفرانسیل ×

4

26

35

هندسه جبری

4

13و27

18

ریاضیات گسسته ××

4

04

44

نظریه معادلات ××

4

16

45

منطق ریاضی ××

4

04

 

جمع واحد ها

36

 

 
{PageBreak} 
 

لیست دروس اختیاری شاخه ریاضی محض  

کد

دروس اختیاری

واحد   

کد پیشنیاز

1

نظریه مجموعه ها

3

04

2

تاریخ ریاضیات

2

گذراندن 80 واحد

3

زبان تخصصی

2

زبان خارجه عمومی

4

پروژه انفرادی

3

نیمسال آخر

5

 نظریه گراف و کاربردهای آن

3

18

6

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

3

05

7

هندسه

2

ندارد

8

نسبیت ریاضی

2

ندارد

9

معادلات انتگرال

2

05

10

توپولوژی

2

28

11

ریاضیات فازی

2

ندارد

12

از شش درس ×داردروس تخصصی الزامی

 

 

13

از سه درس ××دار دروس تخصصی الزامی

 

 

{PageBreak}

لیست دروس عمومی ریاضی گرایش محض

کد

دروس عمومی

واحد

پیشنیاز

1

اخلاق اسلامی

2

-

2

تاریخ اسلام

2

-

3

اندیشه اسلامی 1

2

-

4

اندیشه اسلمی 2

2

3

5

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

6

انقلاب اسلامی ایران

2

-

7

زبان فارسی عمومی

3

-

8

زبان خارجی عمومی

3

-

9

بهداشت و تنظیم خانواده

1

-

10

تربیت بدنی 1

1

-

11

تربیت بدنی 2

1

10

 

جمع واحدها

21