گروه آمار

مدیر گروه آمار

نام و نام خانوادگی: حسین بیورانی
سال تولد: ۱۳۴۷دکتر حسین بیورانی
محل تولد: بانه
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی در رشته آمار
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه دولتی مسکو، روسیه
مرتبه دانشگاهی: استاد