گروه آمار


مدیر گروه آمار
 
نام و نام خانوادگی :   حسین بیورانی      

سال تولد:      1347     دکتر حسین بیورانی   

محل تولد:بانه

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی در رشته آمار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :روسیه

مرتبه دانشگاهی :استادیار