معرفی گروه آمار

تاریخچه گروه آمار

گروه آمار و کامپیوتر در سال 1357 تاسیس شد و در سال 1377 این گروه به دوگروه آمار و گروه کامپیوتر تفکیک شد . در سال 1377 اولین گروه از دانشجویان  کارشناسی آمار وارد دانشکده شدند و اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش آمار ریاضی در مهر ماه سال 1386  وارد دانشکده شدند.

مشخصات و مدت مدیریت مدیران قبلی

نام و نام خانوادگی :  محمد خلیلی صدقیانی   سال تولد:     1329   محل تولد: سلماس

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی در رشته آمار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :بلژیک

مرتبه دانشگاهی :  
استادیار                    مدت زمان مدیریت       1377    لغایت 1383


نام و نام خانوادگی : حسین جباری خامنه          سال تولد:    1344 

محل تولد:تبریزدکتر جباری خامنه

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی در رشته آمار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :هندوستان

مرتبه دانشگاهی :     استادیار            مدت زمان مدیریت   1383        لغایت  1385   


نام و نام خانوادگی :   حسین بیورانی       سال تولد:      1347    

محل تولد:بانهدکتر حسین بیورانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی در رشته آمار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :روسیه

مرتبه دانشگاهی :        استادیار          مدت زمان مدیریت     1385        لغایت 1389
نام و نام خانوادگی :  رامین ایمانی   سال تولد:   1352   
     
 محل تولد:تبریز                                                                    

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :ایران

مرتبه دانشگاهی :  استادیار                مدت زمان مدیریت   1389  

لغایت 
1392