گروه آمار

تعداد بازدید:۷۵۶۷

تاریخچه گروه آمار
 

گروه آمار و کامپیوتر در سال ۱۳۵۷ تاسیس شد و در سال ۱۳۷۷ این گروه به دوگروه آمار و گروه کامپیوتر تفکیک شد. در سال ۱۳۷۷ اولین گروه از دانشجویان کارشناسی آمار وارد دانشکده شدند و اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش آمار ریاضی در مهر ماه سال ۱۳۸۶ و دوره دکتری آمار در مهر ماه سال ۱۳۹۵ وارد دانشکده علوم ریاضی شدند. 
 

مشخصات و مدت مدیریت مدیران قبلی
نام و نام خانوادگی: محمد خلیلی صدقیانی سال تولد: ۱۳۲۹ محل تولد: سلماس
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی در رشته آمار
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: بلژیک
مرتبه دانشگاهی: استادیار مدت زمان مدیریت ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۳

 

نام و نام خانوادگی: حسین جباری خامنه سال تولد: ۱۳۴۴
محل تولد: تبریزدکتر جباری خامنه
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی در رشته آمار
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: هندوستان
مرتبه دانشگاهی: استادیار مدت زمان مدیریت ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۵نام و نام خانوادگی: حسین بیورانی سال تولد: ۱۳۴۷
محل تولد: بانهدکتر حسین بیورانی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی در رشته آمار
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: مسکو-روسیه

مرتبه دانشگاهی: استادیار مدت زمان مدیریت ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹ 

نام و نام خانوادگی: رامین ایمانی سال تولد: ۱۳۵۲
محل تولد: تبریز
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: ایران
مرتبه دانشگاهی: استادیار مدت زمان مدیریت ۱۳۸۹
لغایت
۱۳۹۲


 

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷