اعضا هیات علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

مرتبه علمی

۱

جعفر

احمدی شالی

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

استادیار

۲

داود

احمدیان

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

استادیار

۳

حسین

امامعلی پور

دکتری تخصصی

ریاضی محض

استادیار

۴

صفر

ایراندوست پاکچین

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

استادیار

۵

حبیب

ایزدخواه شیشوان

دکتری تخصصی

ریاضی-سیستمهای کامپیوتری

استادیار

۶

رامین

ایمانی نبیی

دکتری تخصصی

آمار

استادیار

۷

کریم

ایواز

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

استاد

۸

فریبا

بهرامی

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

دانشیار

۹

افشین

بهمرام

دکتری تخصصی

ترکیبیات و نظریه گراف

استادیار

۱۰

حسین

بیورانی

دکتری تخصصی

آمار ریاضی

استاد

۱۱

حسن

پورمحمود آقابالا

دکتری تخصصی

آنالیز هارمونیک

دانشیار

۱۲

محمد

جاویدی

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

دانشیار

۱۳

محمدرضا

جبارزاده

دکتری تخصصی

ریاضی محض-آنالیز

استاد

۱۴

حسین

جباری خامنه ای

دکتری تخصصی

آمار

دانشیار

۱۵

علی اصغر

جدیری اکبرفام

دکتری تخصصی

ریاضی

استاد

۱۶

محمد حسین

جعفری

دکتری تخصصی

ریاضی محض -جبر

استادیار

۱۷

غلامرضا

حجتی

دکتری تخصصی

ریاضیات کاربردی

استاد

۱۸

هژیر

حومئی

دکتری تخصصی

آمار ریاضی

استادیار

۱۹

علی اکبر

حیدری

دکتری تخصصی

آمار ریاضی

استادیار

۲۰

راشد

خانجانی شیراز

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

استادیار

۲۱

حسین

خیری استیار

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

استاد

۲۲

جعفر

رزم آرا

دکتری تخصصی

علوم کامپیوتر

استادیار

۲۳

اصغر

رنجبری

دکتری تخصصی

ریاضی محض

دانشیار

۲۴

غلامرضا

زمانی اسکندانی

دکتری تخصصی

ریاضی

دانشیار

۲۵

معصومه

زینالی دره کندی

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

استادیار

۲۶

پرویز

سهندی

دکتری تخصصی

ریاضی محض

دانشیار

۲۷

محمد

شهریاری قلعه لر

دکتری تخصصی

ریاضی-جبر

استاد

۲۸

صداقت

شهمراد مغانلو

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

استاد

۲۹

نعمت اله

شیر محمدی

دکتری تخصصی

ریاضی

استادیار

۳۰

قدرت

عبادی

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

دانشیار

۳۱

علی

عبدی کلاثور

دکتری تخصصی

ریاضیات کاربردی

استادیار

۳۲

رضا

عربی بلاغی

دکتری تخصصی

آمار-استنباط

استادیار

۳۳

کمال

عزیزی هریس

دکتری تخصصی

ریاضی محض

دانشیار

۳۴

رباب

علیخانی

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

استادیار

۳۵

آیاز

عیسی زاده

دکتری تخصصی

کامپیوتر -علم اطلاعات و محاسبات

استاد

۳۶

جعفر صادق

عیوضلو

دکتری تخصصی

ریاضی محض

استادیار

۳۷

مرتضی

فغفوری نعمت آباد

دکتری تخصصی

ریاضی محض هندسه

استادیار

۳۸

محمد

قربانی

دکتری تخصصی

آمار ریاضی

استادیار

۳۹

جابر

کریم پور ینگجه

دکتری تخصصی

ریاضی - سیستم های کامپیوتر

دانشیار

۴۰

شهریار

لطفی

دکتری تخصصی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

استادیار

۴۱

مهرداد

لکستانی

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

دانشیار

۴۲

فرناز

ماهان

دکتری تخصصی

ریاضی-سیستمهای کامپیوتری

استادیار

۴۳

اکرم

محمدپوری

دکتری تخصصی

ریاضی محض-هندسه

استادیار

۴۴

علیرضا

مددی سقین سرا

دکتری تخصصی

ریاضی محض

استادیار

۴۵

سید حمید رضا

مراثی لیلان

دکتری تخصصی

ریاضی کاربردی

دانشیار

۴۶

حمید

موسوی

دکتری تخصصی

ریاضی محض

دانشیار

47

داریوش

نجارزاده هاچه سو

دکتری تخصصی

آمار

استادیار

48

رضا

نقی پور

دکتری تخصصی

ریاضی محض

استاد

49

حمید

واعظی

دکتری تخصصی

ریاضی-آنالیز

استاد

50

جواد

وکیلی

دکتری تخصصی

تحقیق در عملیات

استادیار