دانشجویان دکتری


نمایش ۱۵۱ تا ۱۵۹ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
محسنرستمیمحمد شهریارینظریه گروه‌ها96
امیرروفه گری نژادرضا نقی پورجبر جابجایی96
نیمازینالی اعظمرضا نقی پورجبر جابجایی96
پریساعباسپور کمانججعفرصادق عیوضلومنطق ریاضی96
مهدیهشاکرسازغلامرضا زمانیآنالیز ریاضی96
سید مهدیچالاکغلامرضا زمانیآنالیز ریاضی96
روشنکلطفی کارغلامرضا زمانیآنالیز ریاضی97
روح الهمحرمیغلامرضا زمانیآنالیز ریاضی97
حسنمهدیغلامرضا حجتیآنالیز عددی94