دانشجویان دکتری


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
سارابراتیکریم ایوازریاضی کاربردی -آنالیزعددی90
داودعبدالهیکریم ایوازریاضی کاربردی -آنالیزعددی90
علیبیرانوندکریم ایوازریاضی کاربردی-حل عددی معادلات دیفرانسیل90
بهزادنعمتی سرایمهرداد لکستانیریاضی کاربردی -آنالیزعددی90
صمدعهدی اقدمکریم ایوازریاضی کاربردی -آنالیزعددی90
رقیهحاجی زاده-ریاضی کاربردی -آنالیزعددی90
وجیههوفاییحسین خیری- علی‌اصغر جدیری اکبرفامریاضی کاربردی-حل عددی معادلات دیفرانسیل90
نفیسهعلی پور اصلقدرت عبادیریاضی کاربردی -آنالیزعددی90
نازنینعباس نژاد-ریاضی کاربردی -آنالیزعددی90
عوضنقی پورصداقت شهمرادریاضی کاربردی90