دانشجویان دکتری


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
سمیهجعفری زاداصغر رنجبریریاضی محض-آنالیز91
ابراهیمزمانی اقجه کهلحمید واعظیریاضی محض-آنالیز91
مهدیمرادیمحمدرضا جبارزادهریاضی محض-آنالیز91
فرزادعلمیمحمد شهریاریریاضی محض -زمینه منطق91
رحیممشتاق نظمجعفرصادق عیوضلوریاضی محض -زمینه منطق91
سهیلاپاشاییصداقت شهمرادریاضی کاربردی91
شهراممروتی شلیلوندصداقت شهمراد- میرنیاریاضی کاربردی91
نازیلایوسف زادهغلامرضا حجتیریاضی کاربردی -آنالیزعددی91
محمدحسیناستادزادصداقت شهمرادریاضی کاربردی91
سمانهشاهیحسین خیریریاضی کاربردی91