دانشجویان دکتری


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
فاطمهکشتکارحسین خیری و غلامحسین ارجائیریاضی کاربردی91
رامیننجفی باغچه جوقیفریبا بهرامی-میرسجاد هاشمی مطلقریاضی کاربردی91
آیدامجاورحسین خیریریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل91
علی‌اکبرتجری سیاه مرزکوهجابر کریم پورعلوم کامپیوتر91
امیرحسین زاده مکرمایاز عیسی زادهعلوم کامپیوتر91
ابراهیمزارعی زفرهشهریار لطفی- لیلی محمدخانلیعلوم کامپیوتر91
یوسفصیفاریشهریار لطفیعلوم کامپیوتر91
امیرحسینکاشفیلیلی محمدخانلیعلوم کامپیوتر91
علی اصغرنوروزی مقدمی طیولجابر کریم پور- ایاز عیسی زادهعلوم کامپیوتر91
کامبیزرادمانآیاز عیسی زادهعلوم کامپیوتر91