دانشجویان دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
عبدالهی وکیل کندیمهرداد لکستانیآنالیز عددی93
سلمانیان کوزه کنانآیاز عیسی زادهعلوم کامپیوتر94
آیدامجاورحسین خیریریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل91
ابراهیمزمانی اقجه کهلحمید واعظیریاضی محض-آنالیز91
ابراهیمزارعی زفرهشهریار لطفی- لیلی محمدخانلیعلوم کامپیوتر91
ابراهیمعباسیحمید واعظیآنالیز94
احدنیک نیاجابر کریمپورعلوم کامپیوتر93
اسماعیلحسن زادهمهرداد لکستانیآنالیز عددی93
افتخاراصغرزادهمرتضی فغفوریهندسه93
المیراآشپززادهمهرداد لکستانیریاضی کاربردی-حل عددی معادلات دیفرانسیل89