دانشجویان دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
حمیدمرتضی اصلمعادلات دیفرانسیل92
روح الهصدیقی دیزجیآنالیز عددی92
نداگسیلیآنالیز عددی93
محسنجعفریمعادلات دیفرانسیل94
مریماصغری نیازمعادلات دیفرانسیل94
پریساوفادارمعادلات دیفرانسیل94
رقیهحاجی زاده-ریاضی کاربردی -آنالیزعددی90
نازنینعباس نژاد-ریاضی کاربردی -آنالیزعددی90
کامبیزرادمانآیاز عیسی زادهعلوم کامپیوتر91
مسعوداقدسی فامآیاز عیسی زادهعلوم کامپیوتر94