دانشجویان دکتری


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
سمیهراشدیقدرت عبادیریاضی کاربردی-حل عددی معادلات دیفرانسیل90
علی اکبرسالاریانحمید واعظیآنالیز90
عادلهاذریرضا نقی پورریاضی محض-جبرجابجایی91
یوسفعظیمی اسفنجانینعمت اله شیرمحمدیریاضی محض-جبرجابجایی91
سیمینملامحمودی گاوگانیرضا نقی پورریاضی محض-جبرجابجایی91
علیمهدیخانیپرویز سهندیریاضی محض-جبرجابجایی91
حمیدخدابنده نوشریمحمد شهریاریریاضی محض-جبرگروههای نامتناهی91
محمدحسینسلمانی ینگجهکمال عزیزیریاضی محض-جبرگروههای نامتناهی91
حیدرصحراییکمال عزیزیریاضی محض-جبرگروههای نامتناهی91
پروینمدبری یزدان بخشمحمد شهریاریریاضی محض-جبرگروههای نامتناهی91