مدیریت و معاونت ها

تعداد بازدید:۸۹۹۰

رئیس دانشکده علوم ریاضی

دکتر حسین جباری خامنه

شماره تماس:3392869

 

دکترجباری

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

دکتر مهرداد لکستانی 

شماره تماس:33392896

دکتر لکستانی

معاونت آموزشی دانشکده علوم ریاضی

دکتر حسین خیری

شماره تماس:33342869

مدیر گروه ریاضی محض

دکتر مرتضی فغفوری

شماره تماس:33392862 یا 33392880

مدیر گروه ریاضی کاربردی

دکتر جواد وکیلی

شماره تماس:33392867

دکتر وکیلی

مدیر گروه آمار

دکتر علی اکبر حیدری

شماره تماس:33392871

مدیر گروه علوم کامپیوتر

دکتر حبیب ایزدخواه

شماره تماس:33392231

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۹