دانشجویان دکتری


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
نامنام خانوادگیاستاد راهنمارشته تحصیلیسال ورود
خیامصالحی قهفرخیجابر کریم پور- ایاز عیسی زادهعلوم کامپیوتر92
زهراعبدی ریحانایاز عیسی زاده- شهریار لطفیعلوم کامپیوتر92
محمد صادقمحققیایاز عیسی زاده- جابر کریمپورعلوم کامپیوتر92
نسریننصرآبادیشهریار لطفی- جعفر رزم آراعلوم کامپیوتر92
علیملخاصیمحمد شهریاریجبر92
توحیدکسبی قراحسنلوعلی اصغر جدیریمعادلات دیفرانسیل92
حمیدمرتضی اصلمعادلات دیفرانسیل92
نسرینبرقی اسکوییغلامرضا حجتی-علی عبدیآنالیز عددی92
معصومهحسینی نسب خوش نژادغلامرضا حجتی-علی عبدیآنالیز عددی92
راهلهشکرپورقدرت عبادیآنالیز عددی92