دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.
نامنام خانوادگیسمتتلفن
حسینجباری خامنهرئیس دانشکده2899
حسینخیریمعاون آموزشی2884
مهردادلکستانیمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی2896
مرتضیفغفوریمدیر گروه محض2862
جوادوکیلیمدیر گروه کاربردی2867
علی اکبرحیدریمدیر گروه آمار2886
حبیبایزدخواهمدیر گروه علوم کامپیوتر2231
غلامرضازمانیرئیس کتابخانه دانشکده
امیددلیریریس امور اداری و مالی2854
امیددلیریرئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی2845