مراکز و گروههای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۷۹۷

                            مراکز و گروههای پژوهشی


1-مرکز ریاضی در صنعت
2-قطب ریاضی-فیزیک در شمالغرب کشور
3- انتشار مجله علمی -پژوهشی ریاضی

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۳۸۹