گرایش آنالیز

تعداد بازدید:۳۵۸۷
گرایش آنالیز

 

پیش نیاز

نوع درس

جمع واحد

تعداد
واحد عملی

تعداد
واحد
 نظری

نام درس

ردیف

 ندارد

تخصصی الزامی

4

-

4

آنالیز حقیقی 1

1

جبر 3

تخصصی الزامی

4

-

4

جبر پیشرفته

2

 ندارد

تخصصی الزامی

4

-

4

هندسه منیفلد 1

3

 ندارد

تخصصی اختیاری

4

-

4

آنالیز مختلط

4

 آنالیز حقیقی 1

تخصصی اختیاری

4

-

4

آنالیز حقیقی 2

5

 آنالیز حقیقی 1 

تخصصی اختیاری

4

-

4

آنالیز تابعی

6

 آنالیز تابعی

تخصصی اختیاری

4

-

4

نظریه عملگرها

7

  آنالیز حقیقی 1

تخصصی اختیاری

4

-

4

آنالیزتابعی کاربردی

8

  آنالیز حقیقی 2

تخصصی اختیاری

4

-

4

آنالیز هارمونیک

9

 آنالیز مختلط

تخصصی اختیاری

4

-

4

آنالیز توابع مختلط چند متغیره

10

 و هندسه منیفلد1 آنالیز مختلط

تخصصی اختیاری

4

-

4

مقدمه ای بر سطوح ریمان

11

  آنالیز حقیقی 1

تخصصی اختیاری

4

-

4

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

12

  آنالیز حقیقی 1

تخصصی اختیاری

4

-

4

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 1

13

 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 1

تخصصی اختیاری

4

-

4

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2

14

 ندارد

تخصصی اختیاری

4

-

4

نظریه تحلیلی اعداد

15

 هندسه منیفلد 1

تخصصی اختیاری

4

-

4

دستگاههای دینامیکی 1

16

 دستگاههای دینامیکی 1

تخصصی اختیاری

4

-

4

دستگاههای دینامیکی2

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۰