امتیازات

تعداد بازدید:۱۴۰۳

 

جشنواره علمی، فرهنگی، ورزشی دانشجویی دانشکده علوم ریاضی

امتیازات  کل مسابقات

جمع امتیازات

امتیاز

مشاعره

امتیاز کتابخوانی

امتیاز طناب‌کشی

نام تیم

ردیف تیم‌ها

33.4

9.5

8.9

15

آمار و کاربردها 89

5

30.4

8.9

9.5

12

ریاضیات و کاربردها 89

1

27.02

8.72

6.3

12

ریاضیات و کاربردها 92

4

13.88

4.88

0

9

علوم کامپیوتر 89

9

10.78

2.78

8

0

ریاضیات و کاربردها 90

2

9

0

0

9

علوم کامپیوتر 91

11

7.4

4.4

0

3

آمار و کاربردها 90

6

6

0

0

6

علوم کامپیوتر 90

10

3

0

0

3

ریاضیات و کاربردها 91

3

3

0

0

3

آمار و کاربردها 92

8

0.25

0.25

0

0

آمار و کاربردها 91

7

0

0

0

0

علوم کامپیوتر 92

12

  

جشنواره علمی، فرهنگی، ورزشی دانشجویی دانشکده علوم ریاضی

امتیازات مسابقه مشاعره

جمع امتیازات

امتیاز خواهران

امتیاز برادران

نام تیم

ردیف

8.9

9 0.25

8.3

ریاضیات و کاربردها 89

1

2.78

0 0.25

5.05

ریاضیات و کاربردها 90

2

0

0

0

ریاضیات و کاربردها 91

3

8.72

5.83

11.6

ریاضیات و کاربردها 92

4

9.5

9 0.25

9.5

آمار و کاربردها 89

5

4.4

0

8.8

آمار و کاربردها 90

6

0.25

0 0.25

0

آمار و کاربردها 91

7

0

0

0

آمار و کاربردها 92

8

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۲