روسای قبلی

تعداد بازدید:۴۱۳۰

 

مشخصات  و مدت مدیریت روسای قبلی

 نام و نام خانوادگی: علی اکبر مهرورز

 سال تولد: 1312

 محل تولد: مرند 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: انگلستان

 مرتبه دانشگاهی: استاد

 مدت زمان تصدی ریاست دانشکده علوم ریاضی: از تاریخ 3/6/1370 لغایت 30/10/82

 

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم پوررضا

سال تولد: 1319

محل تولد: اسکو

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری هندسه دیفرانسیل

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: فرانسه

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: کریم ایواز

سال تولد: 1347

محل تولد: اهر

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی کاربردی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتبه دانشگاهی: استاد

مدت زمان تصدی ریاست دانشکده علوم ریاضی: از تاریخ1/11/1382  
لغایت 12/05/87

 
 

نام و نام خانوادگی: حسین امامعلی پور

سال تولد: 1344

محل تولد: تبریز

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی محض

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تبریز

مرتبه دانشگاهی: استادیار

مدت زمان تصدی ریاست دانشکده علوم ریاضی: از تاریخ 12/5/1387 لغایت شهریور 1391
      

 

 
دکتر صداقت شهمراد

 نام و نام خانوادگی: صداقت شهمراد

سال تولد: 1349

محل تولد: شهرستان اردبیل

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی کاربردی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس تهران(1381 )

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

 مدت زمان تصدی ریاست دانشکده علوم ریاضی: از تاریخ 2/4/1391 لغایت شهریور

10/9/1391

 

دکتر حجتی

 نام و نام خانوادگی: غلامرضا حجتی

  سال تولد: 1352

محل تولد: شهرستان مراغه

آخرین مدرک تحصیلی: ریاضی کاربردی از دانشگاه تبریز(1383 )

مرتبه دانشگاهی: استاد

مدت زمان تصدی ریاست دانشکده علوم ریاضی: از تاریخ 1391 لغایت مرداد 1395
 

 
 

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۵